ziyuli academie

algemene voorwaarden

Ziyuli Academie

algemene voorwaarden

Ziyuli academie

algemene voorwaarden

algemene
voorwaarden

Cursus en betalingsvoorwaarden
1 Inschrijven
1.1 Inschrijving dient schriftelijk plaats te vinden, hetzij middels het inschrijfformulier op de Academie Ziyuli-website, op het inschrijfformulier of via e-mail. 1.2 Academie Ziyuli wijst cursusplaatsen toe op basis van beschikbare ruimte en op tijdstip van binnenkomst van de inschrijving. 1.3 Inschrijvingen via de website worden gehonoreerd na de herbevestiging middels de retourmail van Academie Ziyuli. 1.4 Cursist krijgt, als er een plaats beschikbaar is, een bevestigingsfactuur met vermelding van alle relevante cursusgegevens en betalingsgegevens. Deze bevestigingsfactuur is tevens, samen met de boekingsbewijzen, bewijsstuk voor administratieve doeleinden.
2 Betalingsvoorwaarden
2.1 In de cursusgids zijn de betalingsvoorwaarden per opleiding gespecificeerd. Indien niet anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing. 2.2 Voor de opleidingen dient het eventueel verschuldigde inschrijfgeld binnen drie weken na de Academie Ziyuli-bevestiging zijn voldaan. 2.3 Vervolgtermijnen dienen voldaan te zijn volgens de specificatie op de bevestigingsfactuur. 2.4 Niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde cursusgeld kan leiden tot uitsluiting van de lessen totdat het cursusgeld is voldaan.
3 Annuleringen
3.1 Het is mogelijk de cursus kosteloos te annuleren tot drie weken na de Academie Ziyuli- bevestigingsfactuur, mits de inschrijving is geschied langer dan een maand voor aanvang cursus. 3.2 Annulering vanaf drie weken na de Academie Ziyuli-bevestigingsfactuur tot een maand voor de aanvang van de opleiding is mogelijk onder inhouding door Academie Ziyuli van het verschuldigde/voldane inschrijfgeld. 3.4 Annulering binnen een maand voor de start van de opleiding is alleen mogelijk met gegronde reden. Annuleren dient aangetekend te geschieden eventueel met een verklaring van een arts dat er redelijkerwijs niet deelgenomen kan worden aan de opleiding. Na ontvangst van het verzoek bepaalt de directie van Academie Ziyuli of het verzoek gehonoreerd wordt onder restitutie van het al voldane cursusgeld. 3.5 Het is in voorkomende gevallen eventueel mogelijk om het betaalde inschrijfgeld te reserveren voor deelname in een later stadium. 3.6 Na de start van de cursus of opleiding is het niet meer mogelijk op te zeggen met recht op restitutie van lesgelden. 3.7 De directie van Academie Ziyuli is in alle gevallen bereid om met cursist in overleg te treden om de annulering voor beide partijen naar tevredenheid op te lossen. 3.8 Academie Ziyuli behoudt zich het recht voor om cursusgroepen die niet voldoen aan bezettingscriteria te annuleren of samen te voegen. Academie Ziyuli stelt cursisten hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 3.9 Bezettingscriteria: bij minder dan 4 deelnemers per studiegroep behoudt Academie Ziyuli zich het recht voor een cursus te annuleren. Per groep geldt een maximum van 10 cursisten. Bij grotere aantallen wordt een tweede groep gevormd. 3.10 Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een digitale overeenkomst met betrekking tot een cursus, heeft de cursist het recht zonder opgave van redenen te ontbinden. 3.11 Toegezegde restituties worden binnen twee weken voldaan op het door de begunstigde opgegeven bankrekeningnummer.
4 Hygiëne
4.1 Cursisten worden geacht op de lessen te verschijnen in gemakkelijk zittende kleding, zodat zonder belemmering gewerkt kan worden. 4.2 In de leslocaties is om hygiënische redenen alleen schoeisel toegestaan dat uitsluitend binnen gedragen wordt. 4.3 Hygiëne van kleding, hoeslakens, handdoeken maar ook persoonlijke hygiëne is onlosmakelijk verbonden met het massage vak en tekortkomingen kunnen uiteindelijk reden zijn om niet in de les toegelaten te worden. 4.4 Docenten zullen er strikt op toezien dat er tijdens de massage geen ringen worden gedragen, de nagels kort geknipt zijn en er geen scherpe delen aan kleding zitten (bijv. grote gespen, broches etc.) 4.3 Roken is in de leslocaties niet toegestaan.
5 Veiligheid
5.1 Het gevoel van veiligheid dient voor alle cursisten optimaal gewaarborgd te zijn. In geval van seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, toespelingen of ongewenst gedrag zal de docent de cursist met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen ontzeggen. Docent doet verslag aan de directie van Academie Ziyuli die bij gegronde reden de cursist, zonder restitutie van lesgelden, uitsluit van verdere lessen. 5.2 In voorkomende gevallen hebben de partijen beide de mogelijkheid de standpunten toe te lichten en na het oordeel van de docent zal de directie tot een besluit komen. 5.3 Cursisten worden verzocht zich te houden aan aanwijzingen van docenten bijvoorbeeld over gebruik van massagetafels, op- en afstappen van de tafels en gebruik van voetrollen etc. Onoordeelkundig en oneigenlijk gebruik van tafels etc. vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Academie Ziyuli. 5.4 Schade aan tafels en vloerbedekking door verschuiven van de tafel met een cursist erop worden verhaald op de betreffende cursist. 5.5 Cursisten worden verzocht persoonlijke bezittingen en waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk thuis te laten of bij zich te houden. Academie Ziyuli stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
6 Vrijstellingen
6.1 Ontspanningsmassage. Vrijstelling bij ontspanningsmassage wordt verleend voor de eerste 18 lessen indien de cursist de opleiding sportmassage heeft gevolgd bij Academie Ziyuli-opleidingen. Als examenopdracht wordt een opdracht vervuld uit de laatste 8 lessen waarna, bij voldoende resultaat, het Academie Ziyuli-diploma ontspanningsmassage behaald kan worden. 6.2 Verzoeken om vrijstellingen dienen schriftelijk te worden gedaan. De directie van Academie Ziyuli zal het besluit binnen drie weken schriftelijk meedelen.
7 Diploma`s en certificaten
7.1 Academie Ziyuli-diploma`s; examens voor instituut eigen diploma`s worden afgenomen op een vastgesteld tijdstip en worden afgenomen door Academie Ziyuli-examinatoren. De cursist heeft geen inspraak in de keuze van de toegewezen examinatoren. De beslissing van de examinatoren is bindend. Geschillen over de uitslag worden door de directie van Academie Ziyuli beoordeeld en zo nodig kan de directie besluiten om het examen opnieuw af te nemen met door Academie Ziyuli toegewezen, andere examinatoren. Cursist en examinator krijgen beide de gelegenheid om hun standpunten te motiveren. Bij niet slagen stuurt Academie Ziyuli de cursist een uitnodiging voor een herexamen medio de start van het nieuwe cursusjaar. Voor dit herexamen zullen examenkosten in rekening worden gebracht. 7.3 Academie Ziyuli-deelnamecertificaten worden uitgereikt voor verkorte cursussen. Bij verzuim van, een deel, van de lesuren kan de docent besluiten het certificaat niet toe te kennen.
8 Copyright en eigendomsrechten Academie Ziyuli-stukken
8.1 Het copyright van Academie Ziyuli-cursusmateriaal berust bij Academie Ziyuli-opleidingen en zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag cursusmateriaal niet gereproduceerd of openbaar gemaakt worden. Dit geldt voor o.a. kopieerwerk, digitale kopieën, scans, sheets etc.. 8.2 De eigendomsrechten voor cursusmateriaal ligt bij de cursist indien het gehele cursusgeld is voldaan. Het eigendomsrecht over het cursusmateriaal is strikt voor eigen gebruik, het copyright als in par. 8.1 blijft onverminderd bestaan. 8.3 Op alle stukken van het les- en examenmateriaal, zowel digitaal als gedrukt, geldt dat zij imaginair eigendom zijn van Academie Ziyuli. Gebruik en vermenigvuldiging van (delen van) dit materiaalzijn alleen toegestaan wanneer schriftelijk door de Academie Ziyuli-directie toegestaan.
9 Vertrouwelijkheid van gegevens
9.1 Alle medewerkers van Academie Ziyuli hebben een geheimhoudingsverklaring getekend om de veiligheid van gegevens, verstrekt door cursisten en het opleidingsinstituut te borgen. 9.2 Alleen met toestemming van de betrokken cursist worden gegevens kenbaar gemaakt aan derden. 9.3 De adviserende partij betreffende klachtenprocedures heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.