ziyuli academie

privacy verklaring

Ziyuli Academie

Privacy verklaring

Ziyuli academie

privacy verklaring

privacy
verklaring

Ziyuli cliënten verwerkt  persoonsgegevens van cursisten en cliënten.

Persoonsgegevens worden  verzameld bij de cursisten voor het goed uitvoeren van de onderwijs en examen taken. Persoonsgegevens worden  verzameld bij de cliënten voor het goed uitvoeren van behandeltaken.  De cursisten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat Ziyuli zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Een steeds meer digitale werkomgeving stelt andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Ziyuli is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft.

Ziyuli hanteert een  privacybeleid in lijn met de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) , vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
Uitgangspunten

Ziyuli gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen en zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Persoonsgegevens worden volgens de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden alleen voor zinvolle en duidelijk omschreven doelen verzameld en verwerkt.
 • Alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden gebruikt.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
 • Ziyuli gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
 • Indien Ziyuli samenwerkt met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt zij afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.
 • Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene wordt zoveel mogelijk beperkt.
Zilyuli honoreert alle rechten van betrokkenen:
 • Privacyrechten:
 • Recht op vergetelheid
  • In bepaalde gevallen kunnen alle persoonsgegevens verwijderd worden, mits er geen wettelijke bewaartermijn is. (zie autoriteitpersoonsgegevens recht op vergetelheid)
 • Klachten
  • De Autoriteit Persoonsgegevens is de instantie waar een klacht ingediend kan worden over de omgang met persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld door de directie

Mehdi Tajeddin